Skip to main content

Algemene Voorwaarden

van Fabienne Augustijn

Fabienne Augustijn | By Fabienne
Telefoonnummer: +31 6 1565 5749
E-mailadres: hello@byfabienne.com
KvK nummer: 76787567

Artikel 1 Definities
In deze algemene voorwaarden worden onderstaande termen met de daarnaast genoemde betekenis gebruikt, tenzij anders is aangegeven.
1.1. Fabienne Augustijn: Fabienne Augustijn, de onderneming met KvK nummer 76787567, tevens gebruiker van deze algemene voorwaarden en opdrachtnemer.
1.2. Opdrachtgever: De persoon of personen waarmee Fabienne Augustijn de overeenkomst gesloten heeft, tevens de aanvaarder van deze algemene voorwaarden en opdrachtgever.
1.3. Opdracht: De in onderling overleg tussen opdrachtgever en Fabienne Augustijn te bepalen werkzaamheden die door Fabienne Augustijn verricht moeten worden en de voorwaarden waaronder dit moet gebeuren.
1.3. Annuleren: Beëindiging of ontbinding van de overeenkomst.
1.4. Gebruik: Verveelvoudigen en/of openbaar maken in de zin van de Auteurswet.
1.5. Offerte: Alle aanbiedingen en prijsopgaven van Fabienne Augustijn waarmee beoogd wordt een overeenkomst aan te gaan.
1.6. Overeenkomst: De overeenkomst van de opdracht tussen Fabienne Augustijn en de Opdrachtgever.
1.7. Schriftelijk: Waar in deze algemene voorwaarden wordt gesproken van ‘schriftelijk’, wordt tevens bedoeld elektronische communicatie zoals e-mail, mits de identiteit van de afzender en de authenticiteit van de communicatie voldoende vaststaat. De bewijslast betreffende ontvangst van elektronische communicatie ligt te allen tijde bij de Opdrachtgever.
1.8. Uitvoerdatum: De datum van de dag waarop gefotografeerd wordt.

Artikel 2. Toepassing
2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle mondelinge en schriftelijke aanbiedingen, offertes, (online) werkzaamheden, opdrachten, overeenkomsten en dergelijke tussen Fabienne Augustijn en de Opdrachtgever.
2.2. Bepalingen of voorwaarden gesteld door de Opdrachtgever die afwijken van, of niet voorkomen in deze algemene voorwaarden zijn alleen bindend wanneer en voor zover deze door Fabienne Augustijn uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
2.3. Algemene voorwaarden van de Opdrachtgever worden uitdrukkelijk van de hand gewezen. 

Artikel 3. Aanbod en offerte.
3.1. Fabienne Augustijn publiceert een prijslijst met standaard pakketprijzen op haar website. De standaard pakketprijzen op de website zijn enkel bedoeld als indicatie en zijn niet bindend.
3.2. Offertes van Fabienne Augustijn zijn gebaseerd op de informatie die door de opdrachtgever is gegeven. De opdrachtgever staat ervoor in dat hij/zij naar beste weten alle voor de opzet, uitvoering en afronding van de opdracht essentiële informatie heeft gegeven.
3.3. In geval van het ontwerpen van een website, doet Fabienne Augustijn een aanbod door middel van een offerte.
3.4. In geval van een fotoshoot doet Fabienne Augustijn een aanbod door middel van de standaard pakketprijzen op haar website, die zij bevestigt per e-mail.
3.5. Het aanbod is veertien (14) dagen geldig, tenzij anders overeengekomen.
3.6. Fabienne Augustijn is alleen aan de offertes gebonden als de aanvaarding ervan, door de wederpartij schriftelijk binnen veertien (14) dagen wordt bevestigd, tenzij anders is aangegeven.
3.7. Tenzij anders vermeld zijn de prijzen in de genoemde offertes exclusief BTW, reiskosten, andere heffingen van overheidswege en andere voor de opdracht gemaakte kosten, zoals verzendkosten en administratiekosten, tenzij anders is aangegeven.
3.8. Prijsopgaven kunnen wijzigingen ondergaan door bijvoorbeeld (onvoorziene) verandering in de werkzaamheden of prijsstijgingen. Fabienne Augustijn zal de Opdrachtgever hiervan op de hoogte stellen.

Artikel 4. Aanvaarding van de opdracht.
4.1. De Opdrachtgever dient expliciet akkoord te gaan. De Opdrachtgever dient dit te doen door de offerte te tekenen en per e-mail retour te sturen. In geval van een fotoshoot dient de Opdrachtgever het aanbod per e-mail te bevestigen. Na akkoord ontvangt de Opdrachtgever een aanbetalingsfactuur.
4.2. Wanneer de Opdrachtgever deze bevestiging niet doet, maar er wel mee instemt, of in ieder geval die indruk wekt, dat Fabienne Augustijn werk verricht in het kader van de overeenkomst, dan wordt het aanbod alsnog als aanvaard beschouwd.
4.3. Fabienne Augustijn behoudt het recht voor om een opdracht te weigeren wanneer na aanvaarding nieuwe informatie beschikbaar komt die het voor Fabienne Augustijn onaanvaardbaar maakt om de opdracht uit te voeren.
4.4. Na akkoord op het aanbod, vormen het aanbod en deze algemene voorwaarden de overeenkomst tussen de partijen. De overeenkomst kan vervolgens alleen worden gewijzigd als beide partijen daarmee schriftelijk instemmen. Fabienne Augustijn kan in dat geval haar vergoeding voor de opdracht aanpassen.

Artikel 5. Terbeschikkingstelling van informatie en medewerking.
5.1. De Opdrachtgever verstrekt Fabienne Augustijn tijdig alle documenten, informatie en contacten, die nodig zijn voor een goede uitvoering van de opdracht.

Artikel 6. Uitvoering van de opdracht.
6.1. Fabienne Augustijn zal de opdracht in haar eigen stijl, zoals zichtbaar op haar website, en naar beste inzicht en vermogen en in overeenstemming met de eisen van goed vakmanschap uitvoeren.
6.2. Voor zover voor een goede uitvoering van de opdracht nodig is, heeft Fabienne Augustijn het recht (delen van) het werk door derden te laten uitvoeren. Zij zal haar uiterste best doen om de overeengekomen verplichtingen en kwaliteit te bereiken.
6.3. Fabienne Augustijn aanvaardt geen aansprakelijkheid voor de werkzaamheden die door derden worden verricht, voor zover deze zelf een overeenkomst met de opdrachtgever zijn aangegaan.
6.4. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor de schade die is ontstaan doordat zij is uitgegaan van de door de opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens, tenzij de onjuistheid of onvolledigheid van de gegevens haar bekend hoorden te zijn.
6.5. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.
6.6. Als is overeengekomen dat de opdracht in fasen zal worden uitgevoerd, kan Fabienne Augustijn de uitvoering van die onderdelen die tot een volgende fase behoren, opschorten totdat de opdrachtgever de resultaten van de daaraan voorafgaande fase schriftelijk heeft goedgekeurd.
6.7. De Opdrachtgever is gehouden al datgene te doen en laten wat nodig is om een tijdige en juiste uitvoering van de opdracht mogelijk te maken. Hieronder mede, maar niet uitsluitend, begrepen het tijdig en juist informeren van Fabienne Augustijn met betrekking tot tijdstippen en locaties voor de fotoshoot. Indien de Opdrachtgever verzuimt deze verantwoordelijkheden na te komen, behoudt Fabienne Augustijn zich het recht voor de uitvoering van de opdracht op te schorten of de overeenkomst te ontbinden.
6.8. De Opdrachtgever zal, waar mogelijk in overleg met Fabienne Augustijn, voor een geschikte locatie zorgen waar gefotografeerd mag worden. De opdrachtgever neemt zelf contact op met de desbetreffende locatie om de locatie te boeken. Wanneer er voor het fotograferen op de door opdrachtgever gewenste locatie speciale toestemming of een vergoeding vereist is, komen deze voor rekening en risico van de opdrachtgever.
6.9. Het resultaat van de door Fabienne Augustijn uitgevoerde fotografie zal mede afhankelijk zijn van de locatie en het beschikbare licht. Indien de fotoshoot in de avond plaatsvindt, of in donkere ruimtes, kan Fabienne Augustijn de flits gebruiken. Dergelijke omstandigheden geven een andere stijl dan fotografie die overdag buiten plaatsvindt. In geval dat Fabienne Augustijn dient te fotograferen op een locatie met slechte lichtomstandigheden, kan zij dus geen garanties geven omtrent het resultaat van dergelijke fotografie.

Artikel 7. Wijziging van de opdracht en meerwerk.
7.1. De Opdrachtgever aanvaardt dat de tijdsplanning van de opdracht kan worden beïnvloed als partijen tussentijds besluiten te wijzigen van aanpak, werkwijze of omvang van de opdracht en de daaruit voortkomende werkzaamheden.
7.2. Wanneer door de opdrachtgever tussentijdse wijzigingen ontstaan in de uitvoering van de opdracht, brengt Fabienne Augustijn de noodzakelijke aanpassingen aan in opdracht van de opdrachtgever.
7.3. Fabienne Augustijn mag de extra kosten voor wijziging van de opdracht bij de Opdrachtgever in rekening brengen.

Artikel 8. Fotoshoot
8.1. Wanneer een fotoshoot in de buitenlucht is overeengekomen en de weersomstandigheden naar het inzicht van Fabienne Augustijn geen fotoshoot toelaten, dan zullen partijen de fotoshoot verplaatsen naar een binnenlocatie in de omgeving. In geval er, naar mening van Fabienne Augustijn, geen geschikte binnenlocatie beschikbaar is, zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.
8.2. Fabienne Augustijn heeft het recht een fotoshoot te annuleren in geval van overmacht of onvoorziene omstandigheden, waaronder bijvoorbeeld ziekte, een ongeval of een technische storing. In dergelijk geval zal met medewerking van beide partijen een nieuwe uitvoerdatum worden afgesproken.

Artikel 9. Het verzetten van afspraken.
9.1. Indien de opdrachtgever de door haar/hem gemaakte afspraak binnen één (1) dag (24 uur) voor de desbetreffende afspraak annuleert zal de opdrachtnemer de kosten (uurtarief en eventuele extra kosten) in rekening brengen en is de Opdrachtgever verplicht deze te betalen. Afspraken die geannuleerd of verzet worden voor deze tijd zullen niet in rekening worden gebracht.
9.2. Bij het niet verschijnen van de opdrachtgever op een gepland gesprek worden de kosten voor het gesprek in rekening gebracht en is de opdrachtgever verplicht deze te betalen.
9.3. De Opdrachtnemer behoudt zich het recht voor afspraken te verzetten of te annuleren indien zij niet naar behoren uitvoering kan geven aan de overeenkomst.

Artikel 10. Levering
10.1. Fabienne Augustijn hanteert, tenzij anders overeengekomen, slechts geschatte levertijden.
10.2. Fabienne Augustijn maakt naar eigen kennis en inzicht een selectie foto’s. De opdrachtgever heeft op deze selectie geen invloed. Fabienne Augustijn doet een nabewerking van deze foto’s. De foto’s worden, tenzij anders overeengekomen, in kleur en in zwart wit geleverd.
10.3. Nabewerking gebeurt in de stijl en naar eigen kennis en inzicht van Fabienne Augustijn. Onder nabewerking valt uitdrukkelijk niet het verwijderen en/of toevoegen van (storende) elementen in de foto’s. Extra nabewerking is mogelijk tegen een aanvullende vergoeding.
10.4. Fabienne Augustijn levert een eerste preview van bewerkte foto’s binnen twee weken na de uitvoerdatum. De Opdrachtgever dient vervolgens binnen één (1) week na levering zijn selectie aan Fabienne Augustijn kenbaar te maken. Wanneer de Opdrachtgever niet op tijd zijn selectie doorgeeft, maakt Fabienne Augustijn een selectie.
10.5. Tenzij anders overeengekomen, worden de geselecteerde foto’s door Fabienne Augustijn niet eerder geleverd dan na betaling van de factuur voor de fotografie. Indien de factuur binnen de betaaltermijn betaald is, worden de foto’s in geval van een fotoshoot binnen twee weken na de uitvoerdatum. Indien er een langere levertijd is, zal Fabienne Augustijn hier tijdig melding van maken.
10.6. Fabienne Augustijn levert enkel nabewerkte fotobestanden en levert nimmer en/of geeft nimmer inzage in onbewerkte bestanden of RAW-bestanden van de foto’s. Daarnaast is het niet mogelijk om alle gemaakte foto’s te ontvangen.
10.7. De foto’s worden geleverd via een downloadlink, online gallery of USB-stick. De foto’s zullen in geval van een downloadlink gedurende één week beschikbaar zijn om te downloaden door de Opdrachtgever.
10.8. Na levering van digitale bestanden, dient de Opdrachtgever zelf zorg te dragen voor een juiste opslag van deze bestanden en het maken van een back-up daarvan, zodat deze niet verloren kunnen gaan. Na het leveren van de digitale bestanden is Fabienne Augustijn niet meer verantwoordelijk voor deze bestanden.

Artikel 11. Vergoeding
11.1. Indien door partijen geen vergoeding is overeengekomen, is de door Fabienne Augustijn gebruikelijk gehanteerde vergoeding van toepassing. Indien niet van een gebruikelijke vergoeding gesproken kan worden, rekent Fabienne Augustijn een redelijke en billijke vergoeding voor het geleverde.
11.2. Indien de overeenkomst wordt gewijzigd of aangevuld, is Fabienne Augustijn gerechtigd de prijs hierop aan te passen en te verhogen.
11.3. Als aannemelijk is dat Fabienne Augustijn hogere kosten heeft gemaakt en/of meerwerk heeft verricht, die redelijkerwijs noodzakelijk waren, zal Fabienne Augustijn dit doorberekenen aan de Opdrachtgever. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum.
11.4. Tenzij anders overeengekomen, komen de Opdrachtgever en Fabienne Augustijn tot een totaalprijs voor de opdracht, waarin een bepaald aantal uren aan fotografie wordt afgesproken. Eventuele wachttijd van Fabienne Augustijn gedurende de uitvoering van de fotografie, waarin niet gefotografeerd kan worden, geeft de Opdrachtgever geen recht op korting of restitutie. Extra tijd aan fotografie worden in rekening gebracht tegen het gebruikelijke uurtarief van Fabienne Augustijn.
11.5. Indien Fabienne Augustijn reiskosten moet maken en deze niet bij de prijs van de opdracht zijn inbegrepen, zal Fabienne Augustijn hier vooraf melding van maken. De reiskosten en eventuele parkeerkosten worden op basis van nacalculatie achteraf gefactureerd. De Opdrachtgever ontvangt hiervoor een eindfactuur na de uitvoerdatum.
11.6. Alle door Fabienne Augustijn genoemde bedragen zijn exclusief btw, tenzij anders overeengekomen.

Artikel 12. Contractduur en uitvoeringstermijn.
12.1. De Partijen gaan de opdracht aan voor onbepaalde tijd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
12.2. Is binnen de looptijd van de opdracht voor afronding van bepaalde werkzaamheden een termijn overeengekomen, dan is dit geen fatale termijn. Bij overschrijding van de uitvoeringstermijn moet de Opdrachtgever Fabienne Augustijn dus schriftelijk in gebreke stellen.

Artikel 13. Overmacht
13.1. Onder overmacht wordt verstaan, naast wat hieronder in de wet en jurisprudentie wordt begrepen, alle van buitenkomende oorzaken, voorzien of niet voorzien, waarop Fabienne Augustijn geen invloed kan uitoefenen, maar waardoor zij niet in staat is haar verplichtingen na te komen. Werkstakingen, diefstal, vernieling, brand, storm en waterschade in het bedrijf van Fabienne Augustijn, ziekte en/of arbeidsongeschiktheid vallen hier ook onder.
13.2. Fabienne Augustijn heeft het recht zich op overmacht te beroepen, als de omstandigheid die (verdere) nakoming verhinderen, intreden nadat zij haar verplichtingen had moeten nakomen.
13.3. Is Fabienne Augustijn op het moment van overmacht gedeeltelijk haar verplichtingen al nagekomen of zal zij deze kunnen nakomen, dan mag zij dit deel declareren. De Opdrachtgever voldoet deze declaratie dan alsof het om een losstaande opdracht ging.

Artikel 14. Betalingsvoorwaarden
14.1. Fabienne Augustijn zal aan de Opdrachtgever voor het overeengekomen bedrag een (digitale) factuur sturen, tenzij anders is overeengekomen.
14.2. Fabienne Augustijn behoudt zich het recht voor om tussentijdse of deelfacturen aan Opdrachtgever uit te brengen. Daarnaast kan Fabienne Augustijn van de Opdrachtgever verlangen dat een aanbetaling door middel van een aanbetalingsfactuur gedaan wordt.
14.3. Betaling dient binnen veertien (14) dagen na de factuurdatum plaats te vinden, tenzij anders is overeengekomen.
14.4. De betalingsverplichting blijft ook gelden wanneer de Opdrachtgever geen gebruik wenst te maken van de werkzaamheden of producten die in het kader van de overeenkomst zijn vervaardigd, of te vervaardigen waren. De Opdrachtgever heeft in een zo’n geval geen recht op korting of restitutie.
14.5. Indien de Opdrachtgever niet op tijd betaalt, zal de Opdrachtgever een betalingsherinnering krijgen om alsnog binnen veertien (14) dagen de factuur te voldoen. Deze betalingsherinnering zal tevens te gelden hebben als ingebrekestelling. Indien de Opdrachtgever ook binnen deze termijn de factuur niet voldoet, zullen wettelijke rente en incassokosten gerekend worden vanaf de vervaldatum op de betalingsherinnering.
14.6. In geval van liquidatie, faillissement, beslag of surseance van betaling van de Opdrachtgever, zijn de vorderingen van Fabienne Augustijn op Opdrachtgever onmiddellijk opeisbaar.
14.7. Bij het niet nakomen van de verplichtingen door de Opdrachtgever, zijn alle kosten die zijn gemaakt om te kunnen vorderen voor de Opdrachtgever, zowel de gerechtelijke als de buitengerechtelijke.

Artikel 15. Annulering en opschorting.
15.1. Indien de overeenkomst tussentijds wordt opgezegd door Fabienne Augustijn, zal Fabienne Augustijn in overleg met de Opdrachtgever zorgdragen voor overdracht van nog te verrichten werkzaamheden aan derden.
15.2. Indien een factuur niet binnen de betalingstermijn wordt voldaan, kan Fabienne Augustijn de overeenkomst ontbinden of al haar werkzaamheden ten behoeve van de opdracht opschorten totdat het bedrag van de factuur is voldaan. Fabienne Augustijn zal Opdrachtgever hiervan eerst op de hoogte stellen.
15.3. Opschorting, dan wel ontbinding van de overeenkomst geschiedt schriftelijk.
15.4. Annulering door Opdrachtgever is mogelijk tot één (1) week (7 dagen) voor de uitvoerdatum. Indien Opdrachtgever een overeenkomst annuleert na één (1) week (7 dagen) dan brengt Fabienne Augustijn minimaal 50% van de werkzaamheden in rekening.
14.5. Indien Opdrachtgever een overeenkomst annuleert na één (1) maand (4 weken) dan brengt Fabienne Augustijn minimaal 75% van de werkzaamheden in rekening.
14.6. Indien Opdrachtgever een overeenkomst annuleert na twee (2) maanden (8 weken) dan brengt Fabienne Augustijn 100% van de werkzaamheden in rekening.

Artikel 16. Auteursrecht en eigendomsvoorbehoud.
16.1. Alle door Fabienne Augustijn geleverde zaken, zoals ook ontwerpen, schetsen, tekeningen, foto’s en (elektronische) bestanden, blijven eigendom van Fabienne Augustijn totdat de Opdrachtgever al zijn verplichtingen heeft nagekomen.
16.2. Elke overeenkomst houdt ook de in dit artikel omschreven licentie in met betrekking tot het fotografisch en grafisch ontwerp werk van Fabienne Augustijn, tenzij anders is overeengekomen.
16.3. Het auteursrecht en ook andere rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de opdracht ontwikkelde of ter beschikking gestelde werken berust bij Fabienne Augustijn.
16.4. Tenzij anders overeengekomen kan Fabienne Augustijn de werken gebruiken voor eigen promotionele doeleinden, waaronder bijvoorbeeld haar website, blog, portfolio, social media, drukwerk, voorbeeldalbums, deelname aan wedstrijden, publicaties door derden op websites, (online) tijdschriften, kranten, gebruik in advertenties en vergelijkbare reclame-uitingen. Indien de Opdrachtgever hiertegen bezwaar heeft, dient hij/zij dit voorafgaand aan de uitvoerdatum schriftelijk aan Fabienne Augustijn bekend te maken.
16.5. Bij publicatie van de foto’s dient de naam van Fabienne Augustijn uitdrukkelijk vermeld te worden. Indien men dit verzuimt brengt Fabienne Augustijn aan de Opdrachtgever een boete van minimaal 150,- euro’s.
16.6. Het bewerken van foto’s en ontwerpen is uitdrukkelijk niet toegestaan.
16.7. De Opdrachtgever is, tenzij anders overeengekomen, niet bevoegd om sublicenties te verlenen aan derden. Ook mag de Opdrachtgever niet zijn eigen licentie overdragen.
16.8. Als de Opdrachtgever foto’s aan derden (waaronder leveranciers, kranten, tijdschriften, websites en wedstrijden) wenst te leveren, mag dit pas na overleg met en toestemming van Fabienne Augustijn. Als dergelijke derden de foto’s verzoeken van de Opdrachtgever, zal de Opdrachtgever deze derden doorverwijzen naar Fabienne Augustijn.
16.9. Afwijkende afspraken worden schriftelijk vastgelegd.

Artikel 17. Geheimhouding
17.1. Beide partijen zijn verplicht vertrouwelijke informatie die hij/zij voor de opdracht hebben gekregen, geheim te houden. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is aangegeven of als dit blijkt uit de (soort) informatie.
17.2. Moet Fabienne Augustijn volgens een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, vertrouwelijke informatie aan, door de wet of de bevoegde rechter aangewezen, derden verstrekken en kan zij zich niet beroepen op een wettelijk dan wel door de bevoegde rechter erkend of toegestaan recht van verschoning, dan is zij niet verplicht tot schadevergoeding of schadeloosstelling en is de wederpartij niet gerechtigd de opdracht te ontbinden op grond van de schade die hierdoor is ontstaan.

Artikel 18. Aansprakelijkheid
18.1. De Opdrachtnemer aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid, hoe dan ook, voor schade ontstaan door of in verband met door haar verrichte diensten.
18.2. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor schade die voortkomt uit het disfunctioneren van gebruikte software en/of toepassingen van derde partijen.
18.3. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor tekortkomingen in de werkzaamheden ontstaan door gebrekkige informatievoorziening door de Opdrachtgever.
18.4. Fabienne Augustijn heeft te allen tijde het recht, indien en voor zover mogelijk, de schade van de Opdrachtgever ongedaan te maken of te beperken.
18.5. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor kleurafwijkingen op niet-gekalibreerde beeldschermen of afdrukken die niet door Fabienne Augustijn geleverd zijn. Ook is Fabienne Augustijn niet aansprakelijk voor het ontbreken van foto’s.
18.6. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard dan ook, ontstaan doordat Fabienne Augustijn is uitgegaan van door of namens de Opdrachtgever verstrekte onjuiste en/of onvolledige gegevens.
18.7. De aansprakelijkheid overstijgt nooit het factuurbedrag, althans het bedrag dat door de aansprakelijkheidsverzekering van Fabienne Augustijn gedekt wordt.
18.8. De in deze voorwaarden opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid gelden niet indien de schade te wijten is aan opzet of grove schuld van Fabienne Augustijn.
18.9. Fabienne Augustijn kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade in welke vorm dan ook veroorzaakt door het verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie. Fabienne Augustijn is niet aansprakelijk voor beveiliging of misbruik door derden van de gegevens die worden opgeslagen.
18.10. De Opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor directe of indirecte schade die opdrachtgever lijdt ten gevolge van handelingen of beslissingen genomen naar aanleiding van of tijdens een coaching sessie, training of adviesopdracht. De Opdrachtgever blijft te allen tijde zelf verantwoordelijk voor gemaakte keuzes.
18.11. Elke aansprakelijkheid van de Opdrachtnemer voor bedrijfsschade of andere indirecte schade of gevolgschade, van welke aard dan ook, is nadrukkelijk uitgesloten.

Artikel 19. Vrijwaringen
19.1. De Opdrachtgever vrijwaart Fabienne Augustijn voor aanspraken van derden, die in verband met de uitvoering van de overeenkomst schade lijden en waarvan de oorzaak aan andere dan aan Fabienne Augustijn toerekenbaar is.
19.2. Indien Fabienne Augustijn uit dien hoofde door derden mocht worden aangesproken, dan is de Opdrachtgever gehouden Fabienne Augustijn zowel buiten als in rechte bij te staan en onverwijld al hetgeen te doen dat van haar in dat geval verwacht mag worden.
19.3. Mocht de Opdrachtgever in gebreke blijven in het nemen van adequate maatregelen, dan is Fabienne Augustijn, zonder ingebrekestelling, gerechtigd zelf daartoe over te gaan.
19.4. Alle kosten en schade aan de zijde van Fabienne Augustijn en derden daardoor ontstaan, komen integraal voor rekening en risico van de Opdrachtgever.

Artikel 20. Klachten
20.1. Klachten over producten en diensten en/of bezwaren tegen een factuur dienen zo spoedig mogelijk nadat de klachten tot stand zijn gekomen per e-mail te worden ingediend.
20.2. Klachten over de verrichte werkzaamheden moet de Opdrachtgever binnen twee weken na factuurdatum en uiterlijk binnen drie (3) weken na afronding van de betreffende werkzaamheden, zo gedetailleerd mogelijke schriftelijk te melden aan Fabienne Augustijn.
20.3. Bij Fabienne Augustijn ingediende klachten zullen binnen veertien (14) dagen in behandeling worden genomen waarbij als een klacht terecht is, Fabienne Augustijn zich zal inzetten de best mogelijke oplossing met de Opdrachtgever te bereiken.
20.4. Ingediende klachten of bezwaren schorten de betalingsverplichting niet op.

Artikel 21. Wijzigingen van deze algemene voorwaarden.
21.1. Fabienne Augustijn houdt zich het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen of aan te vullen.
21.2. Wijzigingen worden tijdig en schriftelijk door Fabienne Augustijn aan de Opdrachtgever medegedeeld.
21.3. Indien de Opdrachtgever een voorgestelde wijziging niet wil accepteren, kan de Opdrachtgever tot de datum waarop de nieuwe algemene voorwaarden van kracht worden de overeenkomst beëindigen tegen deze datum.

Artikel 22. Rechts- en forumkeuze.
22.1. Indien een bepaling uit de overeenkomst en/of de algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar blijkt te zijn, blijven de overige bepalingen en de overeenkomst in stand.
22.2. Op alle rechtsverhoudingen tussen Fabienne Augustijn en de Opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.
22.3. Geschillen worden voorgelegd aan de bevoegde rechter in het arrondissement waar de Opdrachtgever woonplaats heeft.

Versie: 14 februari 2020